shayan mavad

راهنمای استفاده از بوته ریخته گری

مقدمه:
از آنجا که روشهاي ذوب در هر کارخانهاي متفاوت است، درنتیجه عملکرد بوته با توجه با شرایط بهره برداري می تواند بسیار گسترده و متفاوت باشد. براي افزایش طول عمر بوته ریختهگري احتیاجی نیست تا کیفیت ذوب و یا راندمان تولید را قربانی کرد، بلکه میتوان موارد زیادي را در هنگام استفاده از بوته رعایت کرد که منجر به افزایش طول عمر بوته می گردد.
این راهنما به منظور طولانی کردن عمر بوته و حداکثر کردن راندمان تولید و در نتیجه کاهش هزینه ها براي ریخته گران تالیف شده است.
تمامی اطلاعات با استفاده از تجربیات گسترده این شرکت در صنعت ریخته گري گردآوري شده است که شامل توصیه هایی از چگونگی انبار تا دلایل شکستن بوته ها است.

ت قبل از شارژ شدن فلز تا دماي حدودا 1475 پیش گرم شوند. نحوه پیش گرم به این ترتیب است که حرارت دهی در ابتدا با دماي 100 الی 150 درجه جهت حذف رطوبتهاي احتمالی به مدت 15 دقیقه شروع شود . سپس افزایش دما به 300 الی 400 درجه به مدت 15 دقیقه و در نهایت افزایش حرارت به 800 الی 900 درجه حرارت دهی تا هنگامی که بوته ریخته گری به رنگ قرمز روشن گردد ادامه پیدا می کند و در انتها پس از خاموش کردن مشعل باید ورودي مشعل، خروجی دودکش و روي کوره پوشانده شود و به مدت حداقل 12 ساعت در همین وضعیت نگهداري گردد و پس از سرد شدن کامل کوره بوته آماده استفاده است.

شارژ فلز:
به محض اینکه بوته پیش گرم شد باید سریعا بوته را بافلز مورد نظر شارژ کرد و فرآیند ذوب را شروع کرد. جهت شارژ بوته باید ابتدا قطعات فلزي که سبکتر هستند را به صورت عمودي در مرکز و کف بوته قرار داد تا بالشتک مانندي ایجاد شود تا از آسیب ناشی از برخورد قطعات فلز به بوته جلوگیري گردد. تمامی قطعات و شمشهاي فلزي باید به صورت عمودي درون بوته قرار داده شوند و هرگز به صورت افقی یا مورب قرار داده نشوند. هرگز نباید شمشها را به صورت متراکم درون بوته قرار داد تا فضاي کافی بین شمشها و همچنین بین شمشها و بوته جهت انبساط فلز فراهم باشد. هنگامی که عملیات ذوب پایان یافت، بوته حتما باید به صورت کامل پیش از ذوب بعدي تمیز شود.

انبرها:

همواره از مناسب بودن انبرها و توانایی آنها براي حمل و جابهجایی بوتهاي که حاوي مذاب است اطمینان حاصل کرد.

 

شوك حرارتی:

شوك حرارتی زمانی اتفاق میافتد که بوته بصورت ناهمگن حرارت داده شود واین شوك منجر به ایجاد فشار و استرس بر ساختار بوته میگردد. براي جلوگیري از شوك حرارتی باید نسبت به حرارت دادن بوته به صورت همگن و جهت شعله اطمینان حاصل کرد و همچنین پیش از شروع ذوب نسبت به فرآیند پیش گرم درست بوته تا هنگامی که رنگ بدنه بوته به رنگ قرمز روشن میرسد مطمئن شد.

حمله شیمیایی:

فلاکسها و عوامل شیمیایی که حین ذوب به مذاب اضافه میشوند به راحتی سبب فرسایش شیمیایی بوته میگردند. بنابراین باید کمترین مقدار ممکن از فلاکس و عامل شیمیایی مورد نظر را در اواخر ذوب به مذاب اضافه کرد تا کیفیت مذاب نهایی حفظ شود.فلاکسهایی که جهت افزایش خلوص مذاب استفاده میشوند معمولا بسیار واکنشپذیر هستند و جذب دیواره بوته میشوند و باعث باد کردن و ترك برداشتن دیواره میشوند.اگر دما بیش از حد مورد نیاز ذوب باشد سبب میشود که این فرسایش و تخریب با سرعت بیشتري در سطح خارجی بوته نمایان گردد. فلاکسهایی که جهت تمیز کردن بوته قبل از شارژ فلز و شروع ذوب به بوته اضافه میشوند نیز سبب فرسایش داخلی در کف و دیوارههاي پایینی بوته میگردند.

اکسیداسیون:

اکسید شدن و یا سوختن ترکیبات کربنی داخل بوته است. نباید بالاي بوته را بیش از حد عایق نمود « تخریب با اکسیداسیون » و همچنین باید اطمینان حاصل کرد که شعله خوب میسوزد و شرایط احتراق مناسبی دارد.

انبار کردن:

بوته هاباید در محیط گرم و خشک و بر روي پالت نگه داري شوند و همچنین باید تخته جداکنندهاي بین بوتهها قرار داد.

جابجایی:

همیشه براي حمل بوته هاي سنگین از ابزار مکانیکی کمک بگیرید.بوتههاي کوچک را میتوان با واگنهاي دستی جابجا کرد.اگر از لیفتراكهاي چنگک دار استفاده میشود، مطمئن شوید که پوشش چنگکها از مواد مناسبی است تا از آسیب زدن به بوته جلوگیري و محافظت به عمل آید.

نصب و جایگذاري:

موارد کلی
جهت نصب و جایگذاري بوتهها در کوره باید از زیر بوتهاي هم جنس و با ویژگیهاي حرارتی مشابه با بوته استفاده نمود. ابعاد زیربوته باید به گونهاي باشد که تمامی کف بوته را پوشش دهدو بوته دقیقا در مرکز زیر بوته قرار گیرد. بوته و زیربوته نیز باید دقیقا در مرکز کوره جایگذاري شوند.

کورههاي بوتهاي ثابت (زمینی)

  • بین آجر و بوته باید یک فاصله 3 میلیمتري دور تا دور بوته باشد تا فضاي کافی براي انبساط بوته موجود باشد. فاصله  کمت منجر به شکستن بخش فوقانی بوته میگردد.
  • یک لایه از مواد عایق، همانند فیبر سرامیکی به عنوان پوشش بر روي لبه بالایی بوته قرار میگیرد تا از فرار حرارت از سطح بالایی کوره جلوگیري کند. از فشار دادن و قرار دادن این لایه بین آجر پوششی و بوته پرهیز کنید.
  • اگر صفحه فلزی که بر روي کوره قرار میگیرد کاملا اندازه است، مطمئن شوید که یه فاصله 12 میلیمتري بین آن و بخش درونی بوته باقی میماند تا به بوته اجازه انبساط داده شود. در صورتی که فاصله کمتر از این باشد باعث تركهایی در بخش فوقانی بوته میگردد.

کورههاي بوته اي دوار (چرخان)

شرایطی باید فراهم شود تا بوته هنگام چرخیدن کوره براي تخلیه مذاب در جاي خودش ثابت باشد. از آجرهاي نگهدارنده براي نگهداشتن بوته در مرکز کوره استفاده میشود. اولین آجر نگهدارنده باید در پشت کوره درست در مقابل لوچه (قسمت تخلیه مذاب) قرار بگیرد و دوتا آجر دیگر در جلوي کوره با زاویه تقریبی 120 درجه نسبت به آجري که در پشت کوره قرار دارد یک فاصله در حدود  5 میلیمتر باید بین آجر و بوته قرار بگیرد تا فضاي کافی براي انبساط بوته موجود باشد.
قسمت فوقانی بوته نیازي به آجرهاي نگهدارنده نمیباشد به این دلیل که پوشش فوقانی کوره، بوته را دقیقا در مرکز نگه میدارد. موارد زیر مورد دقت قرار گیرند:
1- زیربوت هاي مناسب در کف کوره قرار داده شود و اطمینان حاصل گردد که دقیقا در جاي خود محکم و تثبت شده و درمرکز کوره قرار دارد همچنین تراز بودن زیر بوتهاي نیز بررسی شود.
2- سیمان بر روي زیربوته به طور یکنواخت پخش شود.

3-بوته دقیقا در مرکز زیربوته قرار داده شود.
4-آجرهای نگهدارنده با سیمان بر روي آجرهایی که بر زیر آنها قرار گرفته اند تثبیت شوند. یک فاصله 5 میلیمتري بین بوته و آجرهاي نگهدارنده رعایت شود.
5- آجرهاي نگهدارنده 75 میلیمتر پایینتر از لبه بالایی بوته جانمایی شوند.
6- یک فاصله 40 میلیمتري زیر لوچه رعایت شود.

سیلیسیم

سیلیسیم  یا سیلیکن (Silicon) با نشان شیمیایی Si یک عنصر شیمیایی از خانوادهٔ شبه فلزات است که در گروه چهاردهم و دورهٔ سوم جدول تناوبی عنصرها جای دارد. شکل ظاهری آن جامد, بلورین, ترد و سخت است و رنگی آبی-خاکستری درخشان دارد. عدد اتمی این عنصر ۱۴ است و چهار الکترون در لایهٔ ظرفیت دارد. جرم اتمی سیلیسیم ۲۸٫۰۸۶ است و دارای سه ایزوتوپ پایدار می‌باشد.

سیلیسیم  هشتمین عنصر فراوان در جهان است و  به صورت خالص در طبیعت یافت نمی شود و ان بخشی که  کاربرد تجاری دارد خیلی کم بر روی ترکیب طبیعی آن فراوری صورت می‌گیرد. در بخش صنعت ساختمان و تولید سرامیک هم هنگام کاربرد رس، ماسه و سنگ‌های سیلیسی همین رویکرد وجود دارد. از ترکیب سدیم سیلیکات در تولید پودر های شوینده استفاده میشود.کاربرد دیگر سیلیکون در ساخت بعضی سرامیکهای سفیدرنگ با پایهٔ کوارتز و… است. سیلیسیم کاربید از ترکیب‌های امروزی‌تر سیلیکون  است که به عنوان ساینده و در ساخت سرامیک‌های مقاومت-بالا کاربرد دارد. همچنین این ماده پایه ساخت پلیمرهای مصنوعی پرکاربردی به نام سیلیکون  می‌باشد.

سیلیسیم در دمای اتاق جامد است و نقطهٔ ذوب و جوش بسیار بالایی دارد. این نقطه‌ها به ترتیب عبارتند از ۱٬۴۰۰ و ۲٬۸۰۰ درجهٔ سانتیگراد.نکتهٔ جالب دربارهٔ سیلیکون این است که این ماده در حالت مایع چگالی بیشتری نسبت به حالت جامد دارد در نتیجه رفتار این ماده هنگام یخ زدن (جامد شدن) مانند رفتار معمول در دیگر ماده‌ها، با کاهش حجم همراه نیست بلکه حجم آن افزایش می‌یابد مانند آب که پس از یخ زدگی جرم در یکای حجمش کاهش می‌یابد و چگالی اش از آب مایع کمتر می‌شود

بیشتر کاربرد سیلیکون در صنعت‌ ریخته‌گری آلومینیم  و چدن کاربرد دارد. کمتر از ۱۰ درصد از آن در ساخت نیمه رساناها به کار می‌رود که بسیار پالوده شده (درجهٔ خلوص بالا دارد) شاید مهم‌ترین نقش را در اقتصاد دنیا داشته باشد چون صنعت الکترونیک، ساخت تراشه های مدار و در نتیجه ساخت بیشتر رایانه‌ها وابسته به آن است.

همچنین این ماده در زیست‌شناسی هم عنصری بسیار مهم است هرچند که به نظر می‌رسد مقدار بسیار کمی از آن در بدن جانوران مورد نیاز باشد.بسیاری از گونه‌های اسفنج‌های دریایی برای ساختار بدنشان نیازمند سیلیسیم اند. همچنین در سوخت و ساز بدن گیاهان به ویژه بسیاری از علف‌ها نقشی حیاتی دارند.

silicon metal silicon metal

باریم

باریم (به انگلیسیBarium) عنصر شیمیایی با نشانهٔ شیمیایی Ba، عدد اتمی ۵۶، جرم اتمی نسبی ۱۳۷/۳۴، هفت ایزوتوپ پایدار دارد. چگالی نسبی ۳/۷۸، نقطه ذوب ۷۱۰ درجه سانتیگراد، نقطهٔ جوش ۱۵۰۰ درجه سانتیگراد. فلزی است سفید رنگ با جلای نقره‌ای. از فلزات قلیایی خاکی (در گروه IIA و تناوب پنجم جای دارد)، دوظرفیتی و در طبیعت بیشتر به صورت باریت و بریات کربنات وجود دارد. با آب، آمونیاک و هالوژن بسیار واکنش پذیر است و با بسیاری از اسیدها واکنش می‌دهد. در سال ۱۸۰۸ توسط دیوی شناخته شد> با شعله سبزرنگی می‌سوزد. برخی از نمک‌های باریم سمی اند نام آن از واژهٔ یونانی bary یا barus به معنای سنگین گرفته شده‌است. ترکیب‌های کانی آن شبیه کلسیم است.

سیلیکون کاربید

سیلیکون کارباید که با نماد شیمیایی SiC نشان داده می شود یک ماده معدنی جامد بلوری است.این ماده از ترکیب سیلیکون و کربن به دست می آید و  مهمترین مواد سرامیکی می باشد که در سال 1891 توسط ادوارد آچسون کشف شد.

سیلیکون کاربید  عموما به دلیل سختی و مقاومت بالایی که دارد  مورد استفاده قرار می گیرد همچنین از ان در صنایع به عنوان نیمه هادی و سرامیک  نیز استفاده می شود .از این ماده به عنوان افزودنی برای مواد ساینده و تولید فولاد نیز استفلده می شود.

چگالی این ماده برابر ۲۱/۳ گرم بر سانتی‌متر مکعب است و دارای مقاومت شیمیایی بالا و مقاومت الکتریکی پایینی است. سختی این ماده در مقیاس موس، بین کوراندوم و الماس است. کاربید سیلیسیم می‌تواند بدون بروز دادن تغییرات شیمیایی و فیزیکی قابل توجه، تا دمای ۱۰۰۰ درجه سلسیوس را نیز تحمل کند.

سیلیکون کارباید به طور طبیعی در یک ماده معدنی بسیار کمیاب به نام مویسانیت وجود دارد. کاربیدهای سیلیکون خالص به صورت بلورهای بی رنگ و شفاف ظاهر می شوند. وقتی ناخالصی هایی مانند نیتروژن یا آلومینیوم به آنها اضافه می شوند ، بلورهای سیلیسیم کاربید بسته به سطح ناخالصی سبز یا آبی به نظر می رسند.

 ویژگی های ترکیبی سرامیکی و نیمه هادی، سیلیکون کاربید  را یکی از گزینه های بسیار عالی برای ساخت دستگاه های واکنش سریع ، ولتاژ بالا و دمای بالا  تبدیل می کند.

 این ترکیب نقش اصلی را در انقلاب صنعتی ایفا کرده است و هنوز هم به عنوان ماده افزودنی برای مواد ساینده و تولید فولاد و سرامیک ساختاری به طور گسترده ای استفاده می شود.

silicon carbid

زیر بوته گرافیتی

برخی از ریخته گران به دلیل تفاوت زیاد قیمت زیربوته آجری و گرافیتی، زیربوته اجری را برای قرار دادن در زیرِ بوته خود  انتخاب می کنند ،حال آنکه به دلیل تفاوت ضریب انبساط حرارتی گرافیت و آجر، این کار باعث به شدت کمتر شدن عمر بوته شما شده و در نهایت چندین برابر آن بهاء کمتر ، باید صرف خرید مجدد بوته گرافیتی شود.

بنابراین حتما توجه داشته باشید که جنس بوته و زیر بوته  شما میبایست حتما یکی باشد و بهتر که حتی از یک سازنده باشند تا تفاوتی در متریال استفاده شده  نداشته باشند.زیر بوته ها را در ابعاد مختلف میسازند تا برای قرار گرفتن در زیر بوته کاملا مناسب باشد.

ارسال به تمام نقاط ایران

مناسب برای بوته 600 - 1000
مناسب برای بوته 300 ‍‍‍‍‍- 500

جهت اطلاع از آخرین قیمت زیربوته گرافیتی و شرایط فروش زیربوته گرافیتی و  دریافت مشاوره جهت انتخاب زیربوته مناسب با شماره همراه زیر تماس حاصل نمایید. 

م.براتی : 09123757490

هچنین در صورت نیاز برای ساخت ، نصب و راه اندازی  انواع کوره ریخته گری،کوره بوته ای و کوره  زمینی و … در سراسر نقاط ایران  با بهترین کیفیت و قیمت و در کوتاه ترین زمان  و یا مشاوره با شماره های زیر  تماس حاصل نمایید.

تلفن دفتر: 02126327938

دانلود مقاله اموزش نصب کوره

بوته لوچه دار

همان طور که از نام  بوته مشخص است  ویژگی این مدل لوچه دار بودن آن است و در کوره های کج شونده استفاده می شود و کاربرد آن در هنگام تخلیه ذوب می باشد و اندازه آن به طور معمول یک سوم قطر دهنه بوته می باشد و از دیگر ویژگی های این مدل ارتفاع بلند بوته می باشد.جنس این بوته ها از گرافیت و  سیلیکون کاربید می باشد و تفاوت انها این است که سیلیکون کارباید که به اختصار SIC گفته می شود  نسبت به گرافیت دوام بالاتری دارد.جهت خرید بوته ریخته گری و دریافت قیمت بوته ریخته گری و  اطلاع از شرایط فروش بوته ریخته گری با شماره تلفن زیر تماس بگیرید.
م.براتی : 09123757490
ارسال به تمام نقاط ایران

جدول ابعاد و ظرفیت بوته لوچه دار

روش محاسبه ظرفیت بوته
ابتدا  می بایست چگالی ماده ای که ذوب می کنیم را داشته باشیم که در تصویر زیر چند نمونه اوردیم و بعد چگالی  را در ظرفیت آب بوته که در جدول گذاشتیم  ضرب کرده  و نتیجه  را مجدد در %۹۰ ضرب می کنیم و عدد بدست آمده ظرفیت بوته می باشد.

بوته ریخته گری بزرگ

بوته های ریخته گری ظروف و یا مخازن نسوز با ظاهری مخروطی شکل هستند که برای حرارت دهی به مواد استفاده می شوند. جنس این بوته ها از گرافیت و یا سیلیکون کاربید می باشند . کاربرد این بوته ها عموما برای ذوب فلزات رنگین  مانند آلومینیوم ،مس، برنج ،برنز و … می باشند.

این بوته ها مقاومت حرارتی بسیار بالایی تا 1400درجه سانتیگراد دارند، و در برابر شوک حرارتی استحکام خود را حفظ می کند و ساختار آن تغییری نمی کند.همچنین ضد خوردگی در برابر مواد شیمیایی و افزودنیهای ریخته گری مانند فلاکس ها می باشد و   ویژگی انتقال حرارتی بالایی دارند.

برای انتخاب مناسب میتوانید از جدول پایین, بوته خود را بر اساس اندازه و ظرفیت انتخاب کنید.

نام کالا ارتفاع قطر بالا قطر پایین ظرفیت به کیلوگرم ظرفیت به لیتر
بوته 100 400 میلیمتر 324 میلیمتر 230 میلیمتر 120 کیلوگرم 16 لیتر
بوته 120 435 میلیمتر 333 میلیمتر 240 میلیمتر 138 کیلوگرم 18 لیتر
بوته 150 452 میلیمتر 362 میلیمتر 250 میلیمتر 168 کیلوگرم 22 لیتر
بوته 200 491 میلیمتر 400 میلیمتر 285 میلیمتر 239 کیلوگرم 32 لیتر
بوته 300 543 میلیمتر 443 میلیمتر 310 میلیمتر 323 کیلوگرم 43 لیتر
بوته 400 650 میلیمتر 515 میلیمتر 300 میلیمتر 479 کیلوگرم 64 لیتر
بوته 500 700 میلیمتر 520 میلیمتر 300 میلیمتر 531 کیلوگرم 71 لیتر
بوته 600 760 میلیمتر 543 میلیمتر 315 میلیمتر 662 کیلوگرم 83 لیتر
بوته 800 800 میلیمتر 550 میلیمتر 350 میلیمتر 770 کیلوگرم 103 لیتر
بوته 1000 822 میلیمتر 616 میلیمتر 420 میلیمتر 1069 کیلوگرم 142 لیتر
بوته 1200 880 میلیمتر 624 میلیمتر 355 میلیمتر 1276 کیلوگرم 162 لیتر
بوته 1500 750 میلیمتر 775 میلیمتر 460 میلیمتر 1500 کیلوگرم 200 لیتر

نحوه محاسبه ظرفیت بوته ها

برای محاسبه ظرفیت بوته کافیست چگالی موادی که قصد ذوب آن را داریم را در ظرفیت  لیتر  بوته ضرب کنیم و حاصل ضرب به دست امده ظرفیت بوته میباشد.اما بهتر است که همیشه نود درصد ان را به عنوان ظرفیت بوته لحاظ کنیم.

جهت اطلاع از قیمت بوته گرافیتی و شرایط فروش بوته ریخته گری و دریافت مشاوره با شماره زیر تماس حاصل نمایید.

م.براتی : 09123757490

ارسال کالا به تمام نقاط ایران

برای دانلود فایل PDF راهنمای استفاده از بوته ریخته گری اینجا کلیک نمايید

بوته ریخته گری کوچک

بوته ریخته گری کوچک همانطور که از نامش مشخص است بوته ذوب فلزات با ابعاد کوچک است .به طور کل میتوان گفت که  بوته های گرافیتی ظروف و یا مخازن نسوزی هستند که از آنها برای حرارت دهی به مواد استفاده می شود. جنس این بوته ها  از  گرافیت است که مقاوم ترین ماده شناخته شده در برابر حرارت می باشند .

بوته های گرافیتی در ابعاد و ظرفیت های مختلف (از 200گرم تا 3000 کیلوگرم) ساخته می شوند و عموما ظاهری مخروطی و یا گلدانی شکل دارند. بوته گرافیتی که ظرفیت و ابعاد کوچکتری  دارند عموما    برای ذوب فلزات گرانبها مانند طلا ، نقره ، پلاتین و دیگر فلزات گرانبها  همجنین برای مصارف آزمایشگاهی و یا  آموزشی در دانشگاه ها نیز  استفاده می شود.

ویژگی ها

بوته های گرافیتی یا سیلیکون کارباید  مقاومت حرارتی  تا 1600 درجه سانتیگراد دارند و در برابر شوک های حرارتی نیز استحکام بالایی داشته  و ساختار آنها تغییری نمی کند. همچنین این بوته ها  در برابر افزودنیهای ریخته گری مانند فلاکس ها نیز مقاومت بالایی دارند  و باعت خوردگی انها نمی شوند. ویژگی دیگر انها انتقال حرارتی بالایی که دارند می باشد که باعث صرفه جویی در انرژی می شود.

شرکت شایان مواد وارد کننده بوته های گرافیتی  از تولید کنندگان معتبر دنیا مانند مورگان و زیرکار  می باشد. در جدول پایین می توانید ابعاد و ظرفیت بوته ها را ملاحظه کرده و انتخاب خود را انجام دهید.

جهت سفارش بوته های ریخته گری کوچک با شماره 09122453632 تماس حاصل نمایید. همچنین میتوانید سفارش خود را از طریق واتساپ ارسال نمایید.

ارسال کالا به تمام نقاط ایران

کد کالا اندازه ظرفیت
ارتفاع mm قطربالا mm قطر پایین mm کیلوگرم لیتر
A1 95 92 65 1/8 0/28
A2 120 110 75 3/6 0/55
A3 135 120 80 5 0/75
A4 155 140 100 8/3 1/25
A5 165 140 100 9 1/35
A6 175 140 100 9/6 1/45
A8 180 155 105 11/6 1/75
A10 200 176 120 15/6 2/35
A14 225 176 120 18/3 2/75
A16 230 200 120 25/6 3/85
A20 265 230 140 36/6 5/50

روش محاسبه ظرفیت بوته

برای محاسبه ظرفیت بوته،  چگالی مواد را در ظرفیت بوته که به لیتر در جدول گذاشتیم ضرب کرده  و  نتیجه ظرفیت بوته می باشد. جدول زیر چگالی فلزات پر کاربرد را گذاشتیم.

جهت اطلاع از قیمت و شرایط فروش با شماره:

09122453632

محصولات مرتبط

ارسال نظرات و پیشنهادات

بوته ریخته گری

بوته ریخته گری –Crucible به ظروف و یا مخازن نسوزی گفته می شود که از آنها برای حرارت دهی به مواد استفاده می شود. بیشترین کاربرد آن در صنایع ریخته گری  و برای ذوب فلزات مختلف استفاده می شود. بوته های ریخته گری, عموما ظاهری مخروطی یا گلدانی شکل دارند و در ابعاد مختلفی ساخته می شوند.این بوته ها از موادی ساخته شوند که  مقاومت بسیار بالایی در برابر حرارت داشته باشند .  گرافیت به دلیل اینکه در طبیعت ,مقاوم ترین ماده شناخته شده در برابر حرارت می باشد بهترین انتخاب برای ساخت بوته می باشد. در کوره های زمینی, که بوته در معرض مستقیم حرارت قرار می گیرد  ذوب , به روش انتقال حرارت انجام می شود به این شکل که حرارت  به بوته داده می شود و باعث ذوب مواد داخل بوته می شود. 

ویژگی های بوته گرافیتی

بوته های گرافیتی از مقاومت حرارتی بسیار بالایی برخوردار می باشند که  تا 1600 درجه سانتیگراد می باشد.  همچنین در برابر شوک های حرارتی که در نتیجه سرد و گرم شدن بوته موقع استفاده می باشد, نیز مقاومت بالایی دارند و  ساختار آن تغییری نمی کند. از دیگر ویژگی های بوته گرافیتی در مقایسه با بوته های چدنی از انتقال حرارتی بالایی برخوردار می باشند و حرارت را با سرعت بیشتری انتقال میدهد که باعث کاهش مصرف انرژی می شود .همچنین وزن کمتر آن نسبت به سایر بوته ها مانند چدنی می باشد که در هنگام انتقال و یا تخلیه ذوب بسیار مفید می باشد.بوته گرافیتی  در برابر برخی افزودنیهای ریخته گری که  خورندگی بالایی دارند نیز مقاومت بالایی دارند.

انتخاب بوته مناسب بستگی به متغیرهایی مانند نوع ماده‌ای که ذوب میکنید  و مقدار ماده ای که در یک زمان ذوب می کنید و فرایند ذوب شما دارد. بر اساس متغیرهایی که عنوان شد می بایست ظرفیت بوته خود را بر اساس زمان تخلیه ذوب خود انتخاب کنید. به عنوان مثال بوته هایی که ابعاد کوچکتری دارند عموما برای فلزات گرانبها و  مصارف آزمایشگاهی و یا قطعاتی که ابعاد کوچک دارند استفاده می شوند. بوته هایی که ابعاد بزرگتری دارند برای ذوب فلزاتی مانند برنج , آلومینیوم , مس و … استفاده می شود.

این اندازه بوته ریخته گری عموما جهت ذوب فلزات گرانبها مانند طلا و نقره استفاده می شود همچنین برای مصارف آزمایشگاهی و آموزشی نیز کاربرد دارد.

اندازه بوته
کد محصول اندازه ظرفیت
ارتفاع قطر بالا قطر پایین کیلوگرم لیتر
A1 97 میلیمتر 79 میلیمتر 55 میلیمتر 1/5 کیلوگرم 0/2 تیتر
A2 109 میلیمتر 95 میلیمتر 61 میلیمتر 2/5 کیلوگرم 0/3 لیتر
A3 127 میلیمتر 105 میلیمتر 70 میلیمتر 3/7 کیلوگرم 0/5 لیتر
A4 141 میلیمتر 114 میلیمتر 76 میلیمتر 5/6 کیلوگرم 0/7 لیتر
A5 152 میلیمتر 124 میلیمتر 86 میلیمتر 6/8 کیلوگرم 0/9 لیتر
A6 165 میلیمتر 130 میلیمتر 95 میلیمتر 9 کیلوگرم 1/2 لیتر
A8 184 میلیمتر 156 میلیمتر 108 میلیمتر 12 کیلوگرم 1/7 لیتر
A10 200 میلیمتر 160 میلیمتر 110 میلیمتر 15 کیلوگرم 2 لیتر
A20 260 میلیمتر 197 میلیمتر 145 میلیمتر 30 کیلوگرم 4 لیتر

از این سایز بوته گرافیتی عموما جهت ذوب فلزات آهنی مانند چدن و آهن و ذوب فلزات غیر آهنی مانند آلومینیوم , برنج , مس و غیره استفاده می شود.شرکت شایان مواد وارد کننده بوته گرافیتی در کشور می باشد.

سایز بوته گرافیتی
ابعاد بوته گرافیتی جهت ذوب فلزات رنگین
بوته ریخته گری

نیاز بوته گرافیتی در کشور ما از طریق واردات تامین می شود و شرکت شایان مواد وارد کننده برندهای مورگان و زیرکار در کشور می باشد. جهت اطلاع از قیمت و مشاوره برای خرید بوته ریخته گری با کارشناس این محصول با شماره زیر تماس حاصل نمایید.

م.براتی : 09123757490

دانلود PDF راهنمای استفاده از بوته ریخته گری

ارسال به تمام نقاط ایران

محصولات مرتبط

ارسال نظرات و پیشنهادات

پیام داخل واتساپ
Call Now Button