جوانه زا ریخته گری

جوانه زا یکی از افزودنیها در صنایع ریخته گری می باشد که ترکیب آن شباهت بسیار زیادی با فروسیلیس دارد . جوانه زا ریخته گری به سه دسته میتوان تقسیم کرد:

سه نوع جوانه زا ریخته گری از ترکیب آلیاژ پایه فروسیلیسیم  با هر یک از عناصر آلیاژی استرانسیم(Sr) , زیرکونیوم(Zr) و باریم(Ba) به دست می آید. میزان این عناصر عموما بین 1الی 2/5 درصد متغیر می باشد.

 

کاربرد جوانه زا ریخته گری

جوانه زا ریخته گری موجب تولید فازهایی می شود که باعث ریزدانه شدن ساختار میکروسکوپی قطعات ریخته گری  شود که در حالت عادی  تشکیل نمی شوند. این ریز دانه شدن  سبب افزایش خواص فیزیکی و مکانیکی  می شود.

خواص مکانیکی و استحکام تمام فلزات  به دانه بندی و ساختار آنها بستگی دارد. به هنگام ریختگی و انجماد مذاب در قالب، حضور جوانه زا ها باعث می شود تا انجماد از نقاط بیشتری انجام شود و ساختاری بصورت دانه ریز حاصل شود. در این صورت خواص مکانیکی از جمله استحکام ، سختی،چقرمگی شکست و همچنین انعطاف پذیری افزایش می یابد.
مؤثر بودن یک جوانه زا توسط توانایی جوانه زنی در قدرت ماندگاری اثرات آن در طول فاصله زمانی بین تلقیح و تکمیل انجماد یوتکتیک بوده و اندازه گیری می شود.

 

مزایای جوانه زایی

  • کاهش تشکیل سفیدی در مقاطع نازک
  • یکنواختی بیشتر ساختار
  • اجتناب از گرافیت فوق تبریدی ریز
  • از بین بردن گرافیتهای درشت در مقاطع ضخیم
جوانه زا سوپرسید
جوانه زا
زیرسینوک
جوانه زا سوپرسید
جوانه زا
سوپرسید
جوانه زا سوپرسید
جوانه زا
باریمی

دیدگاهتان را بنویسید

پیام داخل واتساپ
Call Now Button