قیمت محصولات

فروسیلیس 60-10

52000 تومان رسمی
 • خمین
 • ازناء

فروسیلیس 10-3

50000 تومان رسمی
 • خمین
 • ازناء

فروسیلیس 3-0

38000 تومان رسمی
 • خمین
 • ازناء

فرومنگنز پرکربن

49000 تومان رسمی
 • 54000 تومان غیررسمی
 • هندی
 • انبار تهذان

فرومنگنز متوسط کربن

94000 تومان رسمی
 • 98000 تومان غیررسمی
 • هندی
 • انبار تهران

فرومنگنز کم کربن

115000 تومان رسمی
 • 120.000 تومان غیررسمی
 • هندی
 • انبار تهذان

فروکروم پرکربن

89000 تومان رسمی
 • 91.000 تومان غیررسمی
 • ایرانی
 • انبار تهران

فروکروم کم کربن

188.000 تومان رسمی
 • 195.000 تومان غیررسمی
 • چین
 • انبار تهران

فرومولیبدن

685.000 تومان رسمی
 • 710.000 تومان غیررسمی
 • ایران
 • انبار تهران

فروسیلیکو منیزیم

80.000 تومان رسمی
 • 86.000 تومان غیررسمی
 • نشکن ساز
 • انبار تهران
 • سایز 5-2 - 15-5

فروسیلیکو منگنز

188.000 تومان رسمی
 • 195.000 تومان غیررسمی
 • چین
 • انبار تهران

فرومولیبدن

685.000 تومان رسمی
 • 710.000 تومان غیررسمی
 • ایران
 • انبار تهران
پیام داخل واتساپ
Call Now Button